BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

Modus Advokater HB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss
men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra
nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Modus Advokater HB behandlar uppgifter för att bl.a. genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina intressen och skyldigheter samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifter behandlas på grundval av att vi enligt lag måste utföra vissa kontroller, att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt advokatregelverket och/eller avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit samtycke att behandla uppgifterna.

Modus Advokater HB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits med dig, (2) då det inom ramen för ett visst uppdrag behövs för att tillvarata dina rättigheter och/eller skyldigheter, (3) det är nödvändigt för att Modus Advokater HB ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det behövs för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendet slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller, i den mån det är möjligt, begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje par som du anvisar.

Om du är missnöjd med Modus Advokater HB:s behandling kan du lämna in ett klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta Modus Advokater HB på modus@modusadvokater.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Modus Advokater HB, 969790-0810, Fleminggatan 15, 602 42 Norrköping.