BODELNING & ÄKTENSKAPSFÖRORD

När ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör ska makarna/samborna fördela egendomen mellan sig. Ibland sker det i samråd mellan parterna men ibland uppstår tvist mellan dem. För att delningen av egendomen ska ske på rätt sätt krävs ibland viss utredning gällande egendomen, både vad den är värd, om den ska ingå i bodelningen/sambodelningen eller vem som ska tilldelas den. Dessutom måste ibland ett särskilt avtal skrivas mellan parterna, så att det står klart att egendomen har delats. I vissa fall går det också att skriva avtal (äktenskapsförord/samboavtal), som innebär att parterna på förhand bestämmer hur bodelning/sambodelning ska ske. Detta måste göras rätt annars gäller det inte. Advokat Peter Källholm är särskilt inriktad på dessa frågor och kan hjälpa dig att göra eller få rätt.

BODELNING

När ett äktenskap upphör måste bodelning ske. I bästa fall sker bodelningen genom att makarna är överens och tillsammans upprättar ett bodelningsavtal. Det innebär att makarna kommer överens hur deras egendom ska fördelas mellan dem. Avtalet innebär typiskt sett att bodelningen är avslutad. Det är därför av yttersta vikt att innehållet blir rätt. För att garantera detta är det lämpligt att ta hjälp av advokat.

Andra gånger uppstår tvist om bodelningen. Många gånger är det svårt att veta vilka rättigheter eller skyldigheter man har i en bodelningen. Det är också lätt att låta känslorna påverka besluten under processen, vilket kan leda till att det blir fel. Med en advokat som stöd minskar risken att det händer avsevärt.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Genom äktenskapsförord kan en make eller båda makarna på förhand bestämma vad som ska ske med den egna och gemensamma egendomen om det skulle bli en skilsmässa. Äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt ställs särskilda krav. Om kraven inte är uppfyllda gäller inte äktenskapsförordet. För att undvika att det blir fel, bör den som vill skriva ett äktenskapsförord ta hjälp av en advokat.

BODELNINGSFÖRRÄTTARE

Om makar eller sambos inte kommer överens om en bodelning/sambodelning, kan de vända sig till domstolen för att få en bodelningsförrättare utsedd. Om det behövs kommer bodelningsförrättaren att bestämma hur makarnas/sambornas egendom ska fördelas mellan dem.

Advokat Peter Källholm har flera års erfarenhet av arbete som bodelningsförrättare liksom ombud för part i tvist om bodelning/sambodelning.