LVU, LVM & LPT

LVU, LVM och LPT har en sak gemensamt: det är ärendet där samhället på ett eller annat sätt vill tvångsvårda en enskild person. Som huvudregel har en person som berörs av frågan om tvångsvård rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdets uppgift är att hjälpa de enskilda personerna i tvångsvårdsärendet. Uppgiften ska utföras oberoende i förhållande till vårdmyndigheterna, domstolarna och andra. Uppgiften har därmed mycket gemensamt med den uppgift som en försvarare i förhållande till en misstänkt i ett brottmål.

Både advokat Johanna Bergman och advokat Peter Källholm har flera års erfarenhet av arbete med LVU, LVM och LPT.

LVU

LVU är en förkortning av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Som namnet antyder är det en lag som gäller när det finns misstanke om att barn på ett eller annat sätt far illa. Det kan antingen bero på att barnets förälder/föräldrar inte kan ta hand om barnet eller att barnet självt sätter sig i skadliga situationer.

LVU-ärendet innebär ofta stora påfrestningar på parterna. Om du blir part i ett LVU-ärende bör du omgående begära ett offentligt biträde. Utöver den juridiska kunskapen kan det offentliga biträdet bidra till ett konstruktivare samtal mellan socialtjänsten och de enskilda personerna. I bästa fall ger det bättre förutsättningar, på kort eller lång sikt, att hitta en hållbar lösning på den svåra situation som uppstått.

LVM

LVM är en förkortning av lag om vård av missbrukare i vissa fall. Lagen tar sikte på situationer där samhället, genom tvång, vill ge vård till personer som har fastnat i missbruk.

I de flesta fallen har en person som riskerar tvångsvård på grund av missbruk rätt till ett offentligt biträde. Om du befinner dig i en sådan situation, bör du snarast informera socialtjänsten att du vill ha ett offentligt biträde.

LPT

LPT är en förkortning av lag om psykiatrisk tvångsvård. Lagen gäller för personer som anses vara i behov av psykiatrisk vård, som inte kan ges frivilligt.

Liksom i de andra tvångsvårdsärenden har den som riskerar psykiatrisk tvångsvård vanligtvis rätt till ett offentligt biträde.